Original Title

Алгоритми за компресия на електрокардиографски сигнали

Abstract_bg.docx (17 kB)
Abstract in Bulgarian

Abstract_en.docx (16 kB)
Abstract in English

Preface_bg.docx (15 kB)
Preface in Bulgarian

Preface_en.docx (13 kB)
Preface in English

Document Type

Book

Rights

Available under a Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International Licence

Disciplines

Computer Sciences

Publication Details

Please note text is in the Bulgarian language. A full length abstract and preface both in Bulgarian and English are attached as supplementary material.

ISBN:978-619-92237-2-7 paperback

ISBN: 978-619-92237-3-4 pdf

Abstract

The study is dedicated to modern methods and algorithms for compression of electrocardiogram (ECG) signals. In its original part, two lossy compression algorithms based on a combination of linear transforms are proposed. These algorithms are with relatively low computational complexity, making them applicable for implementation in low power designs such as mobile devices or embedded systems. Since the algorithms do not provide perfect signal reconstruction, they would find application in ECG monitoring systems rather than those intended for precision medical diagnosis.

This monograph consists of abstract, preface, five chapters and conclusion. The chapters are as follows: Chapter 1 — Introduction to ECG; Chapter 2 — Overview of the existing methods and algorithms for ECG compression; Chapter 3 — ECG compression algorithm, based on a combination of linear transforms; Chapter 4 — Improvement of the developed algorithm for ECG compression; Chapter 5 — Experimental investigations.

Този труд е посветен на съвременните методи и алгоритми за компресия на електрокардиографски (ЕКГ) сигнали. В оригиналната му част са предложени два алгоритъма за компресия със загуби, които са базирани на комбинация от линейни преобразувания. Тези алгоритми се характеризират със сравнително невисока изчислителна сложност, което дава възможност да бъдат реализирани в устройства с ниска консумация на енергия, като например мобилни устройства или вградени системи. Тъй като алгоритмите не позволяват перфектно възстановяване на сигнала, те биха намерили приложение по-скоро в системите за ЕКГ мониторинг, отколкото в тези, предназначени за прецизна медицинска диагностика.

Монографията съдържа резюме, предговор, пет глави и заключение. Главите са както следва: Глава 1 — Въведение в електрокардиографията; Глава 2 — Обзор на съществуващите методи и алгоритми за компресия на ЕКГ сигнали; Глава 3 — Алгоритъм за компресия на ЕКГ сигнали, базиран на комбинация от линейни преобразувания; Глава 4 — Усъвършенстване на разработения алгоритъм за компресия на ЕКГ сигнали; Глава 5 — Експериментални изследвания.

DOI

https://doi.org/10.21427/17sz-yg71

Share

COinS