Document Type

Theses, Masters

Rights

Available under a Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International Licence

Disciplines

General literature studies, Literary theory

Publication Details

MS Western Literature thesis; 25,000 words; abstract in Dutch

Abstract

SAMENVATTING Deze thesis onderzoekt de aard van Realisme in negentiende-eeuwse Ierse fictie. De nadruk ligt hierbij op het testen van de algemeen aanvaarde vooronderstelling dat Realisme opvallend afwezig was in de Ierse werken van die periode. De negentiende eeuw kende een grote toename in geletterdheid doorheen alle klassen en vormde op die manier een ideaal beginpunt voor het ontstaan van een nieuwe markt, zowel voor auteurs als uitgevers. Vooral in het Engeland van die periode werd dit duidelijk. Er speelde zich ook verschuivingen in stijl en literaire smaken af waarbij Realisme zichzelf als het meest populaire vooropstelde. De Ierse schrijvers trachten ook deze nieuwe voorwaarden van fictie tegemoet te komen maar vonden het moeilijk om Ierland nauwkeurig voor te stellen aan een buitenlands publiek. Zij namen vaak toevlucht tot karikaturale en overdreven beschrijvingen ten kosten van het klassieke realisme in de stijl van bijvoorbeeld George Eliot. Dit leidde tot de aanklacht dat Ierse Victoriaanse fictie geen realistische werken noch realistische auteurs vertoonde. De literatuur over dit Realisme levert, vanuit een ideologisch en pragmatisch oogpunt, een antwoord op de vraag wat dit precies is en houdt bovendien rekening met zijn dubbele aard als literaire stijl en theoretische kijk op het schrijven zelf. Wanneer men dit toepaste op de Victoriaanse roman in Groot-Brittanië, ontdekte men dat deze werken een combinatie waren van publiek-georiënteerde bemiddelende literatuur. Als men de Ierse Victoriaanse roman bekijkt, wordt het duidelijk dat Ierse auteurs leden aan een identiteitscrisis veroorzaakt door de dichotomie van hun onderwerp (Ierland) en hun markt (vooral Engeland). Bijgevolg was zijn evolutie niet zo duidelijk als die van de Engelse realistische roman. Bovendien werd de Ierse roman van die tijd behandeld op een andere manier dan zijn Engelse tegenhanger. De Ierse roman werd namelijk strenger beoordeeld en vaak bekritiseerd op zijn representatie van het Ierse leven en niet op zijn artistieke bijdrage als een literair werk. Er zijn verschillende redenen voor deze alternatieve manier om Ierse realistische fictie te benaderen: de verschillen in sociale en politieke context; de rol van de Kerk in het Ierse leven en de invloed die deze heeft op de kunst en de ideologie van het realisme; de manier van schrijven in één cultuur en het voorstellen van deze cultuur aan een andere. Deze redenen dragen allen bij tot de vorming van een literair realisme dat verschilt van dat van het Engelse buurland. Dit brengt de vraag met zich mee of de vergelijking van Ierse en Engelse literatuur billijk is. Desondanks bieden Somerville en Ross’s The Real Charlotte een mogelijk tegenargument voor critici die geen klassiek realisme in de Ierse Victoriaanse fictie zien en integendeel, een analyse van dit boek vindt bewijzen van bepaalde karakteristieken van het klassieke realisme. Tenslotte, hoewel er veel onderzoek naar dit gebied uitgaat, kan er nog steeds verder onderzoek gedaan worden om een betere basis voor toekomstige analyses te vormen. Deze onderzoeksgebieden incorporeren meer gedetailleerde analyses van de context waarin het werk ontstond (waaronder ook de economie van de literatuur en het schrijven van die periode), en een onderzoek van literatuur van andere naties dan Engeland waardoor mogelijke rijkere vergelijkingen gecreërd kunnen worden.

ENGLISH:

ABSTRACT: This thesis examines the nature of realism in nineteenth-century Irish fiction. The emphasis is on testing the generally accepted premise that Realism was conspicuously absent in the Irish works of that period. The nineteenth century saw large increase in literacy across all classes and was thus an ideal starting point for the emergence of a new market, both for authors and publishers. Especially In the England of that time, this clearly. There is also played in shifts style and literary taste which Realism itself as the most popular premised. The Irish writers also try these new terms of fiction, but to meet found it difficult to accurately Ireland to propose to a foreign audience. They names often resorted to caricature and exaggerated descriptions at the expense of classical realism in the style of George Eliot for example. This led to the charge that Irish Victorian fiction realistic or unrealistic work authors showed. The Realism provides literature on this, from an ideological and pragmatic reasons, a answer to the question what this is and also takes account of his dual nature as a literary style and theoretical approach to the writing itself. When this is applied to the Victorian novel in Britain, discovered that these works were a combination public-oriented mediation literature. If the Irish Victorian novel view, it is clear that Irish writers suffered from an identity crisis caused by the dichotomy of their subject (Ireland) and their markets (especially England). Consequently, evolution are not as clear as that of the English realistic novel. Furthermore, the Irish novel of that time treated differently than its English counterpart. The Irish novel was reviewed and tightened because often criticized for its representation of Irish life and not his artistic contribution as a literary work. There are several reasons for this alternative way to approach Irish realistic fiction: the differences in social and political context, the role of the Church in Irish life and influence who has the art and ideology of realism, the way of writing in a culture, suggesting that culture to another. These reasons all contribute to the formation of a literary realism that differs from that of the English neighbor. This raises the question is whether the comparison of Irish and English literature equitable. Despite offering Somerville and Ross The Real Charlotte's argument against a possible critics who are not classical realism in Irish Victorian fiction and see the contrary, a analysis of this book is evidence of certain characteristics of classical realism. Finally, although much research goes into this area, there may be still further research to provide a better basis for future analysis form. This research areas incorporate more detailed analysis of the context in which the Work started (including the economy of the literature and writing that period), and a review of literature of other nations than England which richer potential equations can be created.


Share

COinS